Aladdin in Haitian Creole
Act 1

Cast of characters.

Aladdin
Mother
Magician
Geni of the Ring
Geni of the Lamp
Sultan
Princess

)
1 Sc. 1: Aladdin and Mother Aladdin
2 MOTHER: (off) Aladdin! Aladdin!(enters)
Sound asleep. Wake up Aladdin. Aladdin, wake up!
Aladin! Aladin! Ap domi du. Leve, Aladin.
3 ALADDIN: Oh, mother, I didn't expect you back so soon. Oh, manman, m pa t kwè ke ou ta tounen konsa bonè.
4 MOTHER: I guess not. You are sleeping in the street. M'pa panse sa! W ap domi nan lari a.
5 ALADDIN: Sleeping? No, mother, I was just waiting to see the Princess when she rides by like she does everyday on her way to the market. Domi! No, manman, m pa tap domi. M'tap tan pou'm wè Princess la lè li pase bò isit la. Tankou li fè chak jou sou lè li pral nan mache a.
6 MOTHER: Aladdin, you should be helping me haul this water up the hill. I also asked you to patch the roof that leaks. And this is your day to start the supper. What have you been doing since sunrise? Aladin, ou ta ede'm pote dlo sa a sou mòn lan. Mwen te di ou ranje tèt kay la ki koule. Jodi a se jou pa'w komanse soupe. Kisa w ap fè depi bajou kase?
7 ALADDIN: So far, so far, hmmmm nothing. Jiska presan... anyen.
8 MOTHER: Lord have Mercy, what am I going to do with you? Seyè pran pitye. Ki sa m pral fè ak ou?
9 ALADDIN: Nothing, mother. I'm fine just the way I am. I'm lucky. I'm special. Anyen, manman. Mwen pafè jan'm ye a. Mwen chansou. Mwen espesyal.
10 MOTHER: Special? What's special about you? Espesyal? Kòman ou ye espesyal?
11 ALADDIN: I'm nice. Mwen janti.
12 MOTHER: Sometimes. Pafwa.
13 ALADDIN: I'm smart. M entelijan.
14 MOTHER: About some things. Sou kèk bagay sa yo.
15 ALADDIN: Say, mother, there's one thing you've got to admit. Gade, manman. Gen yon bagay ou pa ka pa admet.
16 MOTHER: What's that? Ki sa?
17 ALADDIN: I'm really good looking. M vrèman bel ti gason.
18 MOTHER: You're the spitting image of your father. Oh, Aladdin, and now that he's gone, what is going to become of us? (she cries) Ou tèt koupe ak papa'w. E kounye a ke li mouri, ki sa ki pral rive nou?
19 ALADDIN: Mother, please don't cry.Mama, I know I don't always do what you ask me. But I will.From now on, I'll do everything you ask me the minute you ask me. What do you say to that, mama? Manman, pa kriye. Tanpri, pa kriye. Manman, pa toujou fè sa ou mande m'yo. Men, m'pral fè tout sa ou mande'm yo tout swit a pati dojoudwi. Ki sa ou di nan sa, manman?
20 MOTHER: (recovering her sense of humor)
I won't hold my breath. Aladdin, I have to go back to the market. Just see if you can't get one thing finished while I'm gone today.
(exit)
M pa pral kenbe souf mwen. Aladin, m gen pou tounen nan mache a. Gade wè si ou pa kapab fini yon sèl bagay pandan'm sòti jodi a. (Li sòti)
21 ALADDIN: (Calls after her) Don't worry, mother. I'll get it all done (to himself) It won't take me five minutes to finish that work. But, if I'm inside working when the Princess rides by, I won't get to see her today. I'll wait some more. I'll wave to the Princess when she rides by. Then, I'll surprise mama and finish all that work.
(During the last few words, he falls back asleep.)
Pa enkyete, Manman, ou pral jwenn tout bagay fè. Li pa pral pran m plis ke senk minit pou fini ak tout. Men, si man dans kay la lè lap pase Princess la, m pa kap wè li jodi a. M ap tann plis. M voye men bay Princes la lè lap pase. Epi map fè manman supriz lè map fini ak tout travay la. (Li domi)
22 Sc. 2 Aladdin and Evil Magician
23 MAGICIAN: (Enters) Just what I've been looking for. At last I've found out where that lamp is hidden. It's deep in a cave outside this city. The lamp once mine, and the world is mine. But, there's a magic spell on that lamp. Only a young man from this city can find it. Ah, this might be my fellow. Let's see if I can fool him. I'm sorry to bother you young man… Out like a lamp. Wake up. WAKE UP! Mim sa m tap chèche. Mwen jwenn ki kote lanp nan te kache. Li kache nan ban yon gwòt deyò lavil a. Lanp nan se p'am, latè a se pa'm tou. Men, gen you maji ladan lanp sa a. Se sèlman yon jenn gason nan vilaj isit la ka jwenn li. Li kap se moun m'ap chèche. Banm we si mwen ka twonpe l. Eskize'm jèn gason. Li nan domi du. Leve. Leve!
24 ALADDIN: What's wrong? What's happening? Sak pase? Saki genyen?
25 MAGICIAN: Nothing's happening. I'm a stranger here, and I wonder if you could help me? Pa gen anyen kap pase. Mwen se etrange ici ya, epi m mande si ou ta ka ede m.
26 ALADDIN: I don't know, sir. I'll certainly try. Mwen pa konnen, mesie. M ap selman eseye.
27 MAGICIAN: Yes, well, it's been a long time since I visited here. What's your name? Wi, byen, sa fe lontan ke'm te vizite isi a. Kòman ou rele?
28 ALADDIN: My name is Aladdin. Yo rele m Aladin.
29 MAGICIAN: Aladdin! That's a very fine name. Well, Aladdin, I happen to be looking for someone. Yes, I'm looking for my brother. My long lost brother. What's your father's name? Aladin! Sa se yon bel ti non. OK, Aladin, m'ap chèche yon moun. Wi, se mwen kap chèche you frè'm. You frè'm k'em pedi lontan. Ki sa papa ou rele?
30 ALADDIN: My father's name was Abu Kir. Yo rele papa m Abu KIR.
31 MAGICIAN: Abu bu bu bu Abu Kir! What a coincidence, my brother's name is Abu Kir. What does your father do? Abu BU BU BU Abu KIR! Sa se you konyensidans, Aladin, non, frè mwen an rele Abu KIR. Ki sot de traval papa ou fè?
32 ALADDIN: My father was a tailor. Papa m te yon tayè.
33 MAGICIAN: Abu Kir the tailor! Ohhhhh Aladdin, your father must be my brother. You're my nephew! I'm your uncle! Pa posib! Abu KIR tayè a! Aladin, fok papa ou se frè'm. Ou se neve mwen! Mwen se tonton ou!
34 ALADDIN: I never knew I had one. M pa janm t konnen ke'm te gen youn.
35 MAGICIAN: Well, I've been gone so long my brother just forgot about me. But he will know who I am. Take me to him. Ah, mwen sot fè anpil tan deyo, frè mwen an bliye m. Men, l'ap konnen ki yes mwen ye. Mennen m ba li.
36 ALADDIN: I cannot sir, My father is dead. Mwen pa kapab, papa m mouri.
37 MAGICIAN: Oh, and I've come all this way looking for him, half way around the world, because I wanted to share a treasure with my brother. Ohhh, apre mwen sot pase tout mizè sa yo ap cheche'l, te vle pataje yon trezò ak frè mwen an.
38 ALADDIN: A treasure? Uncle, you have a treasure? Yon trezò? Tonton, ou gen yon trezò?
39 MAGICIAN: I don't have it yet. But I know where there is a cave filled with gold, the walls shining like diamonds. I was going to give half of it to my brother. Oh, Aladdin, you look just like him. I'll give his half to you. M pa ko genyen li. Men mwen konnen ki kote gen yon groto ki plen lò, mi yo klere tankou dyaman. M te pral bay frè m mwatye nan li, O, Aladin, ou sanble'l anpil. A, m'pral ba ou mwatye la dan'n.
40 ALADDIN: To me? Uncle, would you really do that? Pou mwen? Tonton, ou ta reyèlman fè sa?
41 MAGICIAN: Of course I would. We can go get it right now. Natirèlman mwen kapab. Nou kap ale pran'n kounye a.
42 ALADDIN: But wait, first I got to tell my mother. Men rete tann. Davans m'dwe ale di manman'm sa.
43 MAGICIAN: Tell your mother? Why do you want to do that? Di manman ou! Poukisa ou vle fè sa?
44 ALADDIN: I wouldn't leave the city without telling her. Mwen pa ka kite lavil la san mwen pa di'l.
45 MAGICIAN: Oh, but you don't have to tell her this time. You're coming with me. I'm your uncle. Besides, we can go get that treasure and be back here before your mother even finds out you're gone. That way you can surprise her. Oh, men ou pa oblije di l sa kounye a. Ou ap vini avek mwen. Mwen se tonton ou. Anplis nou ka ale pran trezò sa a, epi tounen isit la anvan manman ou konnen ye ou te ale. Konsa, lè li rantre lakay la, wa fel'l ou sipriz.
46 ALADDIN: Oh, uncle. That's just what I wanted to do today. Surprise my mother. Tanpri, tonton. Se jis sa'm te vle fè jodi an. Ba manman'm ou sipriz.
47 (Exeunt) (Yo sòti)
48 Sc. 3 Aladdin and Evil Magician in Cave
49 MAGICIAN: Roll away the stone, Aladdin. x
50 ALADDIN: Uncle, it's dark down there. Don't let go yet. Oh, uncle, you were right. There's a treasure. Gold! Ouch. Oh uncle, I sat on a ring. It fits my finger. May I keep this ring, uncle? Tonton, li fè nwa an dan an. Pa lage'm. Geny rezon; genyen yon trezò. Lò! Eee. Tonton, mwen te chita sou yon bag. Li bon pou dwèt mwen. Mwen ka kenbe bag sa a, tonton?
51 MAGICIAN: Of course, Aladdin. Keep anything you want. But, I want you to find something for me. Byen su, Aladin, kenbe nenpòt sa ou vle. Men, mwen vle fè'w jwenn yon bagay pou mwen.
52 ALADDIN: Yes uncle, anything you want. Rubis, coral, saphire. Wi, tonton. Nenpòt sa ou vle. Rubi? Koral? Safir?
53 MAGICIAN: Now listen carefully. There's only one thing in that cave I want. Somewhere there's an old lamp. I want the lamp. Koulye a, koute'm ak ampil atansyon'a. Genyen yon sèl bagay ki nan gwòt la ke mwen vle. Yon kote genyen yon vye lamp. Mwen vle lanp lan.
54 ALADDIN: But we don't need a lamp now, uncle. I can see fine. Men, nou p bezwen yon lamp, koulye a, tonton. Mwen ka wè byen.
55 MAGICIAN: It's not to see with. It's an old one, hidden someplace. You look for it. Li pa pou wè. Se yon vye lamp ki kache yon kote. Koulye a, ale shashe'l.
56 ALADDIN: Alright, uncle. I'll look for it. But, I just mean there's all this other stuff we could have. Here are piles of diamonds. Say, there's something buried underneath these diamonds. I've got to dig it out and see what it is. Oh, uncle, I found a lamp. But this can't be the lamp you want. It's old and dirty. Oke, tonton. M'pral shashe'l. Men, mwen jis vle di gen lot bagay ke nou ka genyen. Gen yon pil diaman. Tonton, gen yon bagay ki kache anba diaman sa yo. Mwen gen pou'm fouye li soti e wè sa li ye. Tonton, mwen jwenn on lamp. Men, sa pa ka se lamp ou vle a. Li vye e li sal.
57 MAGICIAN: Ah, that's what I want. A dirty old lamp. You don't want that. Toss it to me. Ah, se sa ke mwen vle. Yon lamp ki vye e sal. Ou pa vle sa. Voye'l ban mwen.
58 ALADDIN: But let me get you some gold, uncle. Diamonds, uncle. There's even glass flowers down here, uncle. Kite'm lese'w jwenn kek lò, tonton. Diaman, tonton. Gen menm ve pou flè an'n dan an.
59 MAGICIAN: I hate glass flowers. And I wish he'd stop calling me uncle. Mwen rayi ve flè. M'swete ke li ta sispann rele'm tonton.
60 ALADDIN: You're not my uncle? Ou pa tonton'm ou ye?
61 MAGICIAN: Oh, Aladdin, of course I'm your uncle. Give me that lamp. Aladin, me wi, mwen se tonton ou. Ba'm lamp sa a.
62 ALADDIN: Sir, it' a long way down inside this cave. And there aren't any rocks I can climb out on. Mesie, mwen trè fon anndan gwòt sa a, epi pa gen okenn wòch mwen ka monte pou'm soti.
63 MAGICIAN: Oh, (laughs) you don't have to worry about that, Aladdin. I'm going to help you out. Give me the lamp and I'll help you out. O, ou pa bezen enkyete pou sa, Aladin. Mwen pral ede ou soti deyò. Ban'm lamp la epi mwen pral ede ou soti.
64 ALADDIN: Help me out, and I'll give you the lamp. Ede'm soti, epi mwen pral ba ou lamp lan.
65 MAGICIAN: Give me the lamp, and I'll help you out. Ban'm lamp la, epi mwen pral ede ou soti deyo.
66 ALADDIN: Help me out, and I'll give you the lamp. Ede'm soti, epi mwen pral ba ou lamp lan.
67 MAGICIAN: Give me that lamp. Give it to me. I don't have to explain the lamp to a lazy fool. The world is full of them. You can stay down inside that cave until you rot. Ba'm lanp lan. Ba mwen li. Ba mwen li. Mwen pa oblije eksplike lamp la bay yon paresè. Mond la plen ak yo. Ou met rete an dedan gwot la jiskas ke ou fin pouri.
68 ALADDIN: That wasn't a very nice thing to say, sir. Sir? Sir? He wasn't kidding. I'm trapped. He wasn't kidding. I'm trapped. Why did I come here in the first place. I only came here because I wanted to surprise my mother. My mother! I'm never going to see her again. (cries) Se pa yon bel gagay ou di, mesie. Mesie? Mesie? Li pa t nan plèzantri. Mwen femen ann dan an. O poukisa mwen vin isit la? Mwen sèlman vle bay manman'm ou ti sipriz. Manman'm! Mwen pa janm we'w ankò.
69 GENI RING: Alright, what can I do for you? Oke, kisa m'ka fè pou ou?
70 ALADDIN: Where did you come from? Ki kote ou soti?
71 GENI RING: Where did I come from? You got me out of bed. Ki kote mwen te soti? Ou fè'm soti nan kabann mwen.
72 ALADDIN: Oh, you live in this cave. O, w ap viv na gwòt sa a.
73 GENI RING: Live in a cave? That's the silliest thing I ever heard of. No sir, I live in that ring you're wearing. Ap viv nan yon gwòt? Sa se bagay ki pi fou mwen janm tande. Non, mèt. Mwen ap viv nan ke bag sa a ki nan dwè ou a.
74 ALADDIN: You? Ou menm?
75 GENI RING: I'm a magic geni. I lie in the ring and wait, and when you really need help, so badly that your tears fall on the ring, I come to grant you one wish. Well, quickly, what is your wish? Mwen, se yon majisyen. Mwen an dedan bag la epi rete tann. Ak lè ou reyèlman bezwen èd, jiskaske dlo sot nan zle'w tombe sou bag la, m'ap vini ba ou yon swè. Eh, byen, vit, ki sa ou swete?
76 ALADDIN: That's easy. I wish I were home. x
77 GENI RING: Then I'll just jump on your shoulders, and away we go home. x
78 (Exeunt flying.) (Yo sòti nan lè a)
79 Sc. 4 Aladdin back home with Mother
80 ALADDIN: Home. It's good to be home. Mother, mother I'm home. x
81 MOTHER: Aladdin? Oh, Aladdin, I've been so worried about you. x
82 ALADDIN: Mother, you don't have to worry about me. I'm just fine. x
83 MOTHER: Well, I didn't know that. I didn't even know where you were. Aladdin, where were you? x
84 ALADDIN: Mother, this is a hard one to explain. x
85 MOTHER: Well, start at the beginning young man, and right now. x
86 ALADDIN: Mother, when you went back to the market, I stayed on the street. This man came along and said he was my uncle. x
87 MOTHER: Uncle? Aladdin, you don't have an uncle, foolish boy. x
88 ALADDIN: Not so foolish, mother. I know that now. But, I didn't know it then. So, I went with him... x
89 MOTHER: Aladdin, where's your head? x
90 ALADDIN: On my shoulders, mother. Mother, I'm alright. I even brought you something. I brought you a lamp. x
91 MOTHER: What good is that lamp? x
92 ALADDIN: It's a good lamp. We could use it around the house. If you don't want to use it, we could sell it. x
93 MOTHER: Aladdin, you're day dreaming again. No one wants to buy that dirty old lamp. (exit) x
94 ALADDIN: It isn't dirty. I thought so too, at first. It's old and dusty. But, if I clean it up a bit anyone would want to buy it. x
95 GENI LAMP: Yes Master, you sent for me? x
96 ALADDIN: I never sent for anybody as big as you! x
97 GENI LAMP: Yes you did, when you rubbed your lamp. I'm the geni of your lamp. x
98 ALADDIN: You're a geni? Like the other one? x
99 MOTHER: Aladdin, what's going on out there? (enters)_ Lord have mercy! x
100 ALADDIN: Mother, it' alright. He won't hurt you. x
101 MOTHER: Aladdin, I've heard that anybody with a geni that big in the house could get anything he wants. x
102 ALADDIN: Is that true? Anything? x
103 GENI LAMP: As often as you wish, Master. x
104 ALADDIN: I said I was lucky. Well, I know what I want. But wait a minute, Geni. My mother's always been poor. Can you fix it so she'll never again go hundry? x
105 GENI LAMP: Yes, I can fix that. x
106 ALADDIN: Good. Then since we're going to the palace mother will need new clothes. x
107 GENI LAMP: New clothes for Mother Aladdin. How's that? x
108 ALADDIN: Geni, I can't go dressed in these rags. x
109 GENI LAMP: Hmm, this is going to be a challenge. x
110 ALADDIN: Hey, those are my best rags! x
111 GENI LAMP: Hold still. New clothes for Master Aladdin. x
112 ALADDIN: Wow, look at us now, mother. Now all we need is an invitation to the Sultan's palace. x
113 GENI LAMP: I can fix that. I'll send the Sultan bags of gold in your name. When he sees gold you'll be invited. x
114 ALADDIN: You think of everything. This is very exciting, but we need to get some rest now. You can go back to where you came from for awhile. x
115 MOTHER: Not so fast, Aladdin. I want to ask the geni to do something for me. x
116 GENI LAMP: Madam, I'm sorry, but Aladdin holds the lamp. I can obey only his command. x
117 ALADDIN: Geni, she's my mother. You do whatever she asks you. I command you. x
118 GENI LAMP: Madam, what is your wish? x
119 MOTHER: Well, it's nothing really. I mean it's something for Aladdin. You see, geni, Aladdin isn't always a wise young man. x
120 GENI LAMP: Ohhhh x
121 MOTHER: Why, even today he went off without telling anyone where he was going. So, I was wondering...oh, geni, I really need to whisper this. x
122 GENI LAMP: Madam, you can tell me. (They whisper.) Yes, Madam, I can do that. x
123 ALADDIN: What is this, you two? Secrets? x
124 GENI LAMP: No, it's no secret. Your mother asked me to spank you. x
125 ALADDIN: Mother, that's not fair. He's bigger than I am. Ouch. He could hurt me. Ouch. What kind of a geni friend are you? Ouch. Help, ouch. Help. x
End of Act 1      (continue to Act 2)


AladdinTo Don's Home Page